Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő megnevezése: ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület
Adatkezelő székhelye: 1174 Budapest, Melczer utca 61.
Adatkezelő képviselője: Kozák Balázs
Adatkezelő képviselőjének e-elérhetősége: zoldxvii@gmail.com

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.zoldxvii.hu üzemeltetője ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal és hírlevéllel kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen szabályzatban használt rövidítés:
GDPR – Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

A személyes adatok védelme speciális fogalmi körrel dolgozik. A jelen szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.
Ám jelen tájékoztató könnyebb kezelhetősége érdekében azonban a legfontosabb fogalmakat a következőképpen megmagyarázza (jelen pont fogalommagyarázata azonban csak kapaszkodót nyújt az érintettek számára, a pontos definíciót a GDPR 4. cikke tartalmazza!):
. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

A ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület személyes adatot csak és kizárólag az érintett, azaz az Ön kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezel. Ez úgy valósul meg, hogy feltételezzük, hogy amennyiben Ön felveszi a kapcsolatot velünk (5.1. szerinti adatkezelés) vagy feliratkozik hírlevelünkre (5.2. szerinti adatkezelés), előtte elolvassa jelen tájékoztatót és az ebben foglaltak szerint dönt arról, hogy kívánja, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület kezelje.
Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy Ön körültekintően dönthessen személyes adatairól: biztosítjuk az Ön számára az előzetes tájékozódás lehetőségét, az adatkezelés során bármikor kérheti tájékoztatását arról, hogy mit teszünk az adataival és bármikor vissza is vonhatja a hozzájárulását az adatkezeléstől, ebben az esetben mi törölni fogjuk
az Ön adatait. Ezekről bővebben a 2. pontban írunk.
A ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület mint adatkezelő mindent megtesz az adatok biztonságos kezeléséért. Az Ön adataihoz az Egyesület arra felhatalmazott, a 3. pontban meghatározott, tagjain kívül sem az Egyesület többi tagja, sem pedig bárki más (ún. „harmadik fél”) nem férhet hozzá. Az adatokat az Egyesület Társaság harmadik félnek nem adja tovább, betekintést sem biztosít senkinek. Ez alól kivételt jelent a MICS rövidítésű EU projekt partnersége és szerződéses partnerei részére kizárólag a projekthez kötődő szerződés szerinti tevékenységhez felhasználva, amellyel a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület szerződéses kapcsolatban áll.

 

3. Az Ön jogainak érvényesítése
Ön, amennyiben felveszi a kapcsolatot a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület vagy feliratkozik hírcsatornánkra, úgy adatvédelmi jogviszonyt teremt az Adatkezelő, azaz köztünk és Ön között. Jelen jogviszonyban Önt a GDPR III. fejezetében rögzített jogok illetik meg, úgymint:
– személyes adataira vonatkozó információkat tömör, átlátható és könnyen hozzáférhetővé módon megtalálhatja honlapunkon az adatvédelmi tájékoztatóban, díjmentesen kérhet tájékoztatást is róla,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha úgy találja, hogy valamely személyes adatát rosszul rögzítette a rendszer,
– kérheti személyes adatai törlését vagy kezelésének korlátozását
– tiltakozhat a személyes adatai kezelése és adathordozhatósága ellen
– valamely felügyeleti hatóság címzett panasz benyújtásához.
Ezen jogaival korlátozásmentesen és ingyenesen élhet. Ezekhez nem kell mást tennie, mint postai úton vagy elektronikus levélben ír egy kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségeinkre és megjelöli, hogy melyik jogával kíván élni.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában reagálunk: írásban tájékoztatjuk az Önre vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről, megtesszük a személyes adat helyesbítését vagy törlését, amelyről szintén írásban tájékoztatjuk.
A személyes adatai törlését két módon kérheti:
Egyrészről írásban kérheti személyes adati törlését. Ebben az esetben megvizsgáljuk kérelmét, annak megalapozottsága esetén megtesszük a törlést és erről írásban tájékoztatjuk Önt. Amennyiben pedig a hírcsatornáról szeretne leiratkozni, akkor a hírlevelünk alján található linkre kattintva ezt közvetlenül és korlátozásmentesen megteheti.

4. Jogorvoslati lehetőségek

Abban az esetben, ha Ön úgy találja, hogy olyan jogsértést történt, amellyel kapcsolatosan hatósági vagy bírósági úton kíván érvényt szerezni követelésének, úgy Ön előtt az alábbi lehetőségek állnak.
A) Fordulhat adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu).
B) Fordulhat közvetlenül bírósághoz is, ebben az esetben az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék az illetékes. A bírósági rendszer általános igénybevételének lehetőségeiről, az így illetékes törvényszékről bővebb tájékoztatást a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon talál.

5. A www.zoldxvii.hu honlap segítségével megvalósítható adatkezelések
Az adatkezelés helye:
Budapest 1174 Budapest, Melczer utca 61.

A honlap használata: A www.zoldxvii.hu honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról.
Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.
Az Egyesület a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.
A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

5.1. Kapcsolatfelvétel
A honlapunkon e-mailt címet megadunk azért, hogy felvehesse velünk a kapcsolatot. Amennyiben felveszi velünk a kapcsolatot, úgy mi a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézéséig kezelni fogjuk személyes adatait, hogy segítségére lehessünk abban az ügyben, amiért keresett minket. De ha Ön közben esetleg, élve érintetti jogával,
törölteti adatait és az ügy az adat nélkül az ügyben nem tudunk eljárni, akkor az ügy ezzel sajnos véget ér.

Az adathoz a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület csak azon tagja fér hozzá, aki a beérkező megkeresést házon belül iktatja, valamint az a személy, aki az ügyben ténylegesen segítséget tud nyújtani és felveszi Önnel a kapcsolatot a konkrétum miatt.
adatkezelés célja: a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület történő kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, az ügy leírása
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk szerinti érintetti hozzájárulása.
adattárolás határideje: a kapcsolatfelvétellel érintett ügy elintézése, de legkésőbb az ügyből fakadó polgári jogi igények elévüléséig
adattárolás módja: elektronikus

5.2. Hírcsatorna üzemeltetése
Amennyiben Ön szeretne értesülni híreinkről, aktualitásainkról, eseményeinkről, úgy ezt a legközvetlenebbül akkor teheti meg, ha feliratkozik hírcsatornánkra vagyis hírlevelünkre. Ez emailek küldését jelenti.
Az Ön adatait csak és kizárólag akkor kezeljük, ha azt Ön megadja nekünk. Ez az Ön szuverén döntése, hogy akar-e tőlünk információkat kapni.
Bármikor dönthet úgy, hogy igen, ekkor feliratkozik. De dönthet úgy is, hogy a továbbiakban nem tart igényt híreinkre, ekkor leiratkozhat. Ezt követően pedig, ha újra fel kíván iratkozni, akkor azt is megteheti. Mindig az Ön egyéni döntése, hogy éppen szerepel-e hírcsatorna-adatbázisunkban, azaz kezeljük-e az Ön személyes adatait!
Az Ön adatához csak a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület egyetlen tagja fér hozzá, a hírcsatornát gondozó kollégánk, aki egyben az adatvédelemért felelős személy is egyben.
Az Ön adatait ezen túl még az Egyesület többi tagja sem láthatja, így nem is ismerheti meg!
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület csak e hivatalos csatornán, csak az Ön kérése alapján keresi meg Önt. Amennyiben bárki ránk hivatkozva, akár az Ön döntése ellenére, megkeresi Önt, kérjük, jelezze, hogy megtehessük a szükséges lépéseket!

adatkezelés célja: hírcsatorna üzemeltetése, a feliratkozók tájékoztatása az aktuális információkról
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, lakószomszédsád/kerületrész neve
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: leiratkozásig

Adatfeldolgozó neve: Adatfeldolgozói feladat leírása:
Rocket Science Group (USA) Mailchimp® hírlevél-rendszer működtetése, hoszting és backup szolgáltatás
A hírlevélre feliratkozással az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatok kezelése
magában foglalja a személyes adatoknak az EGT tagállamokon kívül történő tárolását és az oda történő
továbbítását is.

A ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület online hírlevél útján is kapcsolatot tart az érdeklődő feliratkozókkal.
A feliratkozók (vállalkozások, intézmények, magánszemélyek) érdeklődésére számot tartó híreiről, rendezvényeiről hírlevelek útján közöl információkat.
Hírlevél-szolgáltatás kapcsolódóan a következő adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást adjuk.

5.3 MICS projektben való kapcsolattartás, hírlevél feliratkozás

Amennyiben Ön szeretne értesülni a MICS projekt híreiről, aktualitásainkról, eseményeinkről, úgy ezt a legközvetlenebbül az eseményen való regisztráció során teheti meg, illetve hírlevélre való feliratkozással. Ez emailek küldését jelenti.
Az Ön adatait csak és kizárólag akkor kezeljük, ha azt Ön megadja nekünk. Ez az Ön szuverén döntése, hogy akar-e tőlünk információkat kapni.
Bármikor dönthet úgy, hogy igen, ekkor feliratkozik. De dönthet úgy is, hogy a továbbiakban nem tart igényt híreinkre, ekkor leiratkozhat. Ezt követően pedig, ha újra fel kíván iratkozni, akkor azt is megteheti. Mindig az Ön egyéni döntése, hogy éppen szerepel-e hírcsatorna-adatbázisunkban, azaz kezeljük-e az Ön személyes adatait!
Az Ön adatához csak a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület egyetlen tagja fér hozzá, a hírcsatornát gondozó kollégánk, aki egyben az adatvédelemért felelős személy is egyben.
Az Ön adatait ezen túl még az Egyesület többi tagja sem láthatja, így nem is ismerheti meg!

Az Ön adataihoz az Egyesület arra felhatalmazotton kívül sem az Egyesület többi tagja, sem pedig bárki más (ún. „harmadik fél”) nem férhet hozzá. Az adatokat az Egyesület Társaság harmadik félnek nem adja tovább, betekintést sem biztosít senkinek. Ez alól kivételt jelent a MICS rövidítésű EU projekt partnersége és szerződéses partnerei részére kizárólag a projekthez kötődő tevékenységhez felhasználva, amellyel a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület szerződéses kapcsolatban áll.
Harmadik félnek számít Önön és az Egyesületen kívül mindenki más.

Szeretnénk tájékoztatni, hogy a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület csak e hivatalos csatornán és email címen keresztül, csak az Ön kérése alapján keresi meg Önt a MICS projekt keretében. Amennyiben bárki ránk hivatkozva, akár az Ön döntése ellenére, megkeresi Önt, kérjük, jelezze, hogy megtehessük a szükséges lépéseket!

adatkezelés célja: kapcsolattartás, hírcsatorna üzemeltetése
kezelt adatok köre: név, intézmény, beosztás, email cím
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: leiratkozásig

5.4 Rákosmente 17 pillanata fotópályázatban való részvétel, kapcsolattartás

Amennyiben Ön szeretne részt venni a Rákosmente 17 pillanata fotópályázaton, a ZÖLD XVII Egyesület által üzemeltetett rakosmente17pillanata@gmail.com email címre küldött nevezésében foglalt adatait: név, email címet az adatok önkéntes megadásával teszi meg.  Az Ön adatait csak és kizárólag akkor kezeljük, ha azt Ön megadja nekünk. Ez az Ön szuverén döntése, hogy részt kíván-e venni a pályázaton. Bármikor dönthet úgy nevez, de dönthet úgy is, hogy visszavonja a nevezést, így az adatok törlését is kér. Adatait mindig az Ön egyéni döntése alapján kezeljük.
Az Ön adatához csak a ZÖLD XVII Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Városfejlesztési Egyesület egyetlen tagja fér hozzá, a fotópályázat és kiállítás szervezői, köztük az adatvédelemért felelős személy is.
Az Ön adatait ezen túl még az Egyesület többi tagja sem láthatja, így nem is ismerheti meg!

Az Ön adataihoz az Egyesület arra felhatalmazotton kívül sem az Egyesület többi tagja, sem pedig bárki más (ún. „harmadik fél”) nem férhet hozzá. Az adatokat az Egyesület Társaság harmadik félnek nem adja tovább, betekintést sem biztosít senkinek. Harmadik félnek számít Önön és az Egyesületen kívül mindenki más.

adatkezelés célja: kapcsolattartás, fotópályázaton és kiállításon való részvétel, résztvevő igazolása
kezelt adatok köre: név, email cím
adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: leiratkozásig, visszavonásig

 

 

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.