Budapest XVII. kerület – Rákosmente

Budapest Főváros XVII. kerület – Rákosmente környezetvédelemével kapcsolatos információk gyűjteménye

 

Fontosabb környezetvédelemmel kapcsolatos háttérdokumentumok:

 

Környezetvédelmi Program 2009-2013 (lejárt)

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a zöldterületek és a zöldfelületek használatáról, fejlesztéséről, fenntartásáról és megóvásáról továbbá Rákosmente fáinak védelméről és pótlásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálatról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (VII. 11.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Környezetvédemelmi Alapról szóló rendelet (2005)

A 2017. évi költségvetési rendelet

 

Rákosmente Önkormányzatának környezetvédelemi tevékenységével kapcsolatos információk:

Az önkormányzat szervezeti ábrája (2017)

A városüzemeltetésért (környezetvédelemért) felelős alpolgármester: Horváth Tamás

A Városüzemeltetési Iroda vezetője: Kreuzer Aurél 

Mélyépítési és Környezetvédelmi Csoport

Elérhetőség:

Budapest Főváros XVII. kerület
Rákosmente Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Mélyépítési és Környezetvédelmi Csoport
Cím: 1173 Budapest Pesti út 167.

Telefon: +36 1 253-3410

Ügyfélfogadási rend
Hétfő: 13:00- 18:00
Szerda: 08:00- 16:00
Péntek: 08:00- 12:00

Környezetvédelmi tevékenységek

A  környezetvédelmi témájú feladatok koordinálása, Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében, üzemeltetésében lévő zöldfelületek fejlesztése, fenntartása, karbantartása, illetve zaj- és rezgés elleni védekezés.

Hatósági ügyekben alapvetően a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló, többször módosított 2004. évi CXL. törvény (Ket.) eljárási szabályait alkalmazza, kiegészítve a szakterület speciális jogi szabályozásaival.

Feladatai ellátása során figyelemmel kíséri az Önkormányzat érdekeit, továbbá kezeli és nyilvántartja a lakosság problémáit.

Zöldfelület-fenntartás és környezetvédelem

A Csoport feladatkörébe tartozó zöldfelület-fenntartással és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok:

 • Önkormányzati bizottságok előterjesztéseinek, pályázatainak, és más keretek (választókerületi céltartalék) felhasználásának előkészítése.
 • Állásfoglalások, szakvélemények készítése környezetvédelmet érintő ügyekben.

Zöldfelület-fenntartása körében az alábbi munkák ellátása:

 • közparkok kertészeti munkáit koordinálása,
 • közparkok takarítása,
 • fasorok, védett fasorok fenntartása,
 • parki öntözőhálózat fenntartása,
 • veszélyes károsítók elleni kötelező védekezés (aknázómoly, vaspondró, csipkéspoloska,),
 • játszóterek fenntartási munkáinak elvégzése,
 • padok karbantartása, szükség esetén cseréje,
 • ünnepi helyszínek takarítása, előkészítése, díszítése,
 • egyéb közterületek, önkormányzati tulajdonú inatlanok kaszálása,
 • síkosságmentesítés (környezetkímélő anyagok támogatása) közterületeken, önkormányzati tulajdonú területeken,
 • illegális szemét elszállítása,
 • parlagfű elleni védekezés,
 • magántulajdonú ingatlanon parlagfű elleni közérdekű védekezés elrendelése,
 • közterületen elhullott állattetem elszállíttatása,
 • továbbá intézkedés minden környezetvédelemmel kapcsolatba hozható ügyben (közterülten veszélyes fa, viharkár, parkrongálás, játszóterek eszközeinek rongálása).
 • Az ügymenet megindítása

Hivatalból illetve az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, szóbeli vagy írásbeli megkereséssel, feljegyzéssel indul. A bejelentőlapot személyesen, postai úton, elektronikus úton, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani. Az ügymenet illetékmentes. Elintézéshez nincs szükséges formanyomtatványra.

A bejelentésnek tartalmaznia kell
 A bejelentő (ingatlan tulajdonosának) nevét, címét, telefonos, elektronikus elérhetőségét
Az ügy részletes leírását.
Az ügymenet leírása
 A beérkezett iratot az Irodavezető/Csoportvezető szignálja, majd a központi iktatóba kerül iktatás céljából. Az iktatást követően az iratok az illetékes ügyintézőhöz kerülnek, aki előadói munkanaplóban a megfelelő rovatok kitöltésével regisztrálja, és sorszámmal látja el, mely az előadói íven is feltüntetésre kerül.

Az ügyintéző elvégzi az illetékességi és hatásköri vizsgálatot. Amennyiben megállapítja, hogy az ügyben nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, haladéktalanul továbbítja az iratot az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervnek. A hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

Hatósági feladatok

A csoport, feladatkörébe tartozó –alábbiakban felsorolt – hatósági ügyekben a vonatkozó jogszabályok, továbbá Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának betartásával jár el.

 • növényvédelem,
 • zaj- és rezgésvédelem,
 • fakivágás, -gallyazás,
 • hulladékkezeléssel kapcsolatos hatósági feladatok,
 • talajvízkút létesítés, megszüntetés,
 • hatósági ellenőrzés,

 

Az eljárás megindítása

Az eljárás hivatalból illetve az ügyfél kérelmére, bejelentésére, nyilatkozatára, szóbeli vagy írásbeli megkereséssel, képviselő-testületi határozattal, feljegyzéssel indul. A bejelentőlapot személyesen, postai úton, elektronikus úton, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani. Az eljárás illetékmentes (kivéve a talajvízkút létesítés 5000 Ft illetékbélyeg). Elintézéshez nincs szükséges formanyomtatványra.

A bejelentésnek tartalmaznia kell
 • A bejelentő (ingatlan tulajdonosának) nevét, címét, telefonos, elektronikus elérhetőségét
 • Az ügy részletes leírását.
Az ügymenet leírása

A beérkezett iratot az Irodavezető/Csoportvezető szignálja, majd a központi iktatóba kerül iktatás céljából. Az iktatást követően az iratok az illetékes ügyintézőhöz kerülnek, aki előadói munkanaplóban a megfelelő rovatok kitöltésével regisztrálja, és sorszámmal látja el, mely az előadói íven is feltüntetésre kerül.

Az ügyintéző elvégzi az illetékességi és hatásköri vizsgálatot. Amennyiben megállapítja, hogy az ügyben nem rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, haladéktalanul továbbítja az iratot az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező szervnek tértivevényes csomag vagy levél formájában.

A hatáskörébe és illetékességébe tartozó ügyekben a tényállás tisztázása érdekében megvizsgálja, hogy a döntéshozatalhoz szükséges információ, tény és adat a rendelkezésére áll-e. Amennyiben nem, úgy bizonyítási eljárást folytat le. Ennek keretében bizonyítási eszközöket vehet igénybe (ügyfél nyilatkozata, irat, tanú és hatósági tanú, szemle, szakértő). Amennyiben az ügyféltől jogszabály rendelkezés alapján hiánypótlás beszerzése szükséges – határidő megjelölésével, tértivevényes levélben – hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt. Az ügyintéző amennyiben szükséges beszerzi a hiányzó szakhatósági véleményeket, tulajdoni lapokat. Nem kerületi lakosok felkutatása érdekében szükség szerint adatot kér az Ügyfélszolgálati Irodától. A hiánypótlásra megjelölt határidő letelte után az ügyintéző elkészíti a levél, határozat tervezetét, melyet kézjegyével ellátva, átad az aláírási joggal rendelkező Irodavezető vagy Csoportvezető részére.

Önkormányzati hatósági ügyben a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint az ügyintéző szignálása és Irodavezető/Csoportvezető kézjegyével ellátott hozzájárulást jóváhagyásra, aláírásra benyújtja az iktatón keresztül átadókönyvvel a Polgármesteri Iroda útján a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy az adott ügyben kiadmányozási joggal rendelkező irodavezetőnek/csoportvezetőnek aláírásra.

Az ügyintéző a döntés dokumentumait és mellékleteit, aláírást követően munkanaplóban történt átvétel után postázza az ügyben érintetteknek. A visszaérkező tértivevényt az ügykezelői feladatokat ellátó ügyintéző átadja az ügyintézőnek, aki figyelemmel kíséri, hogy az előírt határidőben érkezik-e az érdemi határozat ellen fellebbezés.

Amennyiben az ügyben fellebbezési jogosultsággal rendelkező személyek nem élnek fellebbezéssel, az ügyintéző rávezeti a jogerőre emelkedés tényét és dátumát a határozat ügyiratban lévő példányaira. Tértivevény szerelést követően az ügyirat az irodavezető szignálása után munkanaplón keresztül kerül az iktatóba. Amennyiben a döntés az Ügyfél részére végrehajtást ír elő, az ügyintéző a végrehajtás tényét ellenőrzi. Végrehajtás megtörténte esetén a tényt jegyzőkönyvben rögzíti vagy az előadói ívre rávezeti. Az előadói íven a tett intézkedéseknek megfelelő rovatok kitöltése után az iratot átadja az Iktató részére irattári elhelyezésre, ezzel egyidejűleg kivezeti az iratot a munkanaplóból.

Amennyiben az ügyben fellebbezési jogosultsággal rendelkező személyek (az előírt határidőn belül) fellebbezéssel élnek, úgy az iktatott fellebbezés postakönyvön/iktatóprogramon keresztül kerül az ügyintézőhöz, aki csatolja az ügyirathoz, majd az ügy iratait kísérőlevéllel és tértivevénnyel vagy testületi előterjesztés mellékleteként irodavezetői/csoportvezetői/polgármesteri aláírást követően felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult, jogszabályban meghatározott II. fokú szervhez. A II. fokon eljáró szerv döntése (iktatva), és az ügyben keletkezett iratok postakönyvön/iktatóprogramon keresztül kerülnek az ügyintézőhöz, aki az érintettek részére tértivevényes levélben postázza a II. fokú döntést. Amennyiben a II. fokú döntést a Képviselő-testület hozta, úgy azt az ügyintéző határozatba foglalja.

Környezetvédelem

Zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos bejelentés esetén az ügyintéző megvizsgálja, hogy a zajforrás rendelkezik-e előírással a zajkibocsátási határértékre vonatkozóan. Az indokolatlanul és a megengedettnél nagyobb (jogszabályban meghatározott mértékü) zaj okozás -mely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát megzavarja – megelőzésére létesítéskor, illetve panasz esetén állásfoglalás adható a meghatározott mértékű zajkibocsátási határértékről. Hivatalunk a meghatározott határérték túllépése esetén, független szervezettől megrendeli a zajmérést. Amennyiben a határozatban előírttól nagyobb zajkibocsátás mérhető, zajbírságot szab ki.

Növényvédelem területén a károsítók ellen – a zárlati károsítók kivételével – belterületen az érintett földhasználót és termelőt védekezésre kötelezheti, közérdekű védekezést rendel el.

Az elhagyott illegális hulladék elszállítására és ártalmatlanítására kötelezi a hulladék tulajdonosát, vagy az ingatlan tulajdonosát, abban az esetben, ha a hulladék tulajdonosának személye nem állapítható meg. A közterületen az elhagyott hulladék esetében gondoskodik annak elszállításáról.

A hatósági ellenőrzés és helyszínelő tevékenység

Hatósági ellenőrzésre hivatalból, vagy bejelentés esetén kerül sor.
A telefonon, illetve szóban érkezett bejelentésekről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bejelentő nevét, lakcímét, a bejelentés tárgyát, a bejelentésre vonatkozó helyszínt, a bejelentés időpontját, az értesítést fogadó ügyintéző/ügykezelő személyét.

A hivatalból induló eljárás illetve a bejelentés alapján a kijelölt ügyintézők helyszíni szemlét tartanak.
Az ügyintéző – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint a jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható hatósági határozatban foglaltak teljesítését.
Az ügyintéző hatósági ellenőrzés keretében az ügyféltől a jogszabályban, személyes adatok tekintetében törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy helyszíni ellenőrzést tart.

Helyszíni ellenőrzéskor az ügyintéző ellenőrzési jogosultságát az ellenőrzés során köteles igazolni.

Az ügyfelet a helyszíni ellenőrzésről előzetesen értesíteni kell.
Ha az előzetes értesítés az ellenőrzés eredményességét veszélyeztetné, abban az esetben az ügyfelet elég csak az ellenőrzés megkezdésekor, szóban, tájékoztatni.
Ha az ellenőrzés megkezdése előtti tájékoztatás veszélyeztetné az ellenőrzés eredményességét, az ügyintéző az ellenőrzés befejezésekor tájékoztatja az ügyfelet az ellenőrzés lefolytatásáról és annak megállapításairól.
Mellőzhető továbbá az előzetes értesítés az ellenőrzésről, ha a helyszíni ellenőrzés az ügyfél közreműködése nélkül, külső vizsgálattal (szemrevételezéssel, méréssel stb.) elvégezhető.
A helyszíni ellenőrzés az ellenőrizni kívánt tevékenység folytatása idején, nem székhelyként vagy telephelyként bejelentett magánlakásban pedig – kivéve, ha az ellenőrzés sikeres lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé – munkanapon 8 és 20 óra között végezhető.

A helyszíni ellenőrzést úgy kell végezni, hogy az az ügyfél munkáját, a rendeltetésszerű tevékenységet lehetőleg ne akadályozza.

Jogszabály meghatározott ügyekben előírhatja, hogy a helyszíni ellenőrzés csak akkor kezdhető meg, ha az ügyfél vagy alkalmazottja, meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú jelen van.
Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet veszélye miatt, továbbá közrendvédelmi, közbiztonsági, illetve más törvényben meghatározott fontos okból azonnali ellenőrzésre van szükség az ellenőrzés bármikor foganatosítható.
A helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végző ügyintéző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő bármely iratot, hatósági igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, az ügyféltől vagy képviselőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást kérhet, az ügyfelet nyilatkozat tételére hívhatja fel, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le.

Ha az ügyintéző a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette,

  • felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel felszólítja annak megszüntetésére,
  • hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást,
  • megkeresi az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatóságot, illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez.

Az ellenőrzés eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha az ellenőrzés jellege indokolttá teszi, a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.
Amennyiben szabálysértés elkövetésének a gyanúja merül fel az ügyintéző szabálysértési feljelentést tesz.

 

Forrás: www.rakosmente.hu